Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Oplossingen
 • Producten
 • Sectoren
 • Over Elis

Bestuursorgaan

Management Board

Het Management Board bestaat momenteel uit drie leden:

Executive Committee

Supervisory Board

Het Supervisory Board houdt voortdurend toezicht op het Management Board, onder de voorwaarden bepaald door de wet, de statuten van de vennootschap en het huishoudelijk reglement van de Supervisory Board en zijn commissies. De Supervisory Board zal controles uitvoeren die zij nodig achten en kan alle documenten opvragen om zijn taken transparant te kunnen vervullen. 

 

Lees meer

Met name na afloop van elk halfjaar zal het Supevisory Board de door het Management Board opgestelde halfjaarlijkse en jaarlijkse geconsolideerde financiële rekeningen controleren. Op elke jaarlijkse algemene vergadering zal het Supervisory Board verslag uitbrengen van zijn opmerkingen over het door het Management Board opgestelde managementverslag en over de geconsolideerde jaarrekening over het voorgaande jaar.

Het Supervisory Board wordt regelmatig door Management Board geïnformeerd over de managementdoelstellingen van de groep Elis en hun vervulling (met name met betrekking tot het jaarlijkse budget en het investeringsplan), evenals over het beleid inzake investeringen, risicobeheersing en personeelsbeheer en hun implementatie in de groep. Het Management Board brengt ook ongebruikelijke situaties aan het licht.

Het huishoudelijk reglement van het Supervisory Board vermeldt ook de verplichtingen van zijn leden zoals beschreven in de AFEP-MEDEF Code over corporate governance. In de statuten is met name bepaald dat de leden van het Supervisory Board aanvullende opleiding kunnen vragen over de bijzondere kenmerken van de vennootschap en van de ondernemingen die zij controleert, hun ondernemingen en hun bedrijfssectoren, en ook incidenteel informatie kunnen vragen aan de leden van het Management Board of leden van het Directiecomité. Ten slotte is ook bepaald dat leden van het Supervisory Board in het algemeen periodiek en continu informatie zullen ontvangen over de resultaten, activiteiten en ontwikkelingen van de onderneming.

Het huishoudelijk reglement van het Supervisory Board bepaalt de voorwaarden van zijn vergaderingen. Bijgevolg worden vergaderingen van het Supervisory Board bijeengeroepen door zijn voorzitter of, in geval van verhindering door zijn vice-voorzitter, en met alle beschikbare middelen, zelfs mondeling.

De voorzitter roept het Supervisory Board echter bijeen wanneer ten minste één lid van het Management Board of ten minste een derde van de leden van de raad van commissarissen daartoe een gerechtvaardigd schriftelijk verzoek indient binnen 15 dagen na ontvangst van dat verzoek. Als het verzoek onbeantwoord blijft, kunnen de auteur(s) de vergadering zelf bijeenroepen en de agenda voor de sessie verstrekken.

Het Supervisory Board vergadert ten minste eens in de drie maanden, namelijk om het kwartaalverslag te onderzoeken dat het Managment Board aan hen moet voorleggen, indien nodig door het Auditcomité, en om de documenten en informatie die door het Management Board zijn verstrekt, te controleren en te controleren, en op elk ander moment, wanneer dat in het belang is van de onderneming. De frequentie en duur van de zittingen dienen zodanig te zijn dat onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid van het Supervisory Board vallen, kunnen worden onderzocht en uitgediept.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter worden zij voorgezeten door een door de raad aangewezen commissaris. Voor de berekening van het quorum en de meerderheid van de leden van het Supervisory Board worden de aanwezige leden in aanmerking genomen die aanwezig zijn via videoconferenties of telefonische vergaderingen die hun identificatie mogelijk maken en hun effectieve deelname kunnen garanderen, onder de gestelde voorwaarden door toepassing van wet- en regelgeving.

Ten slotte is in de statuten de methodiek vastgelegd voor het beoordelen van het functioneren van het Supervisory Board. Daartoe moet het Supervisory Board, op basis van het rapport van de Benoemings- en Remuneratiecommissie, eenmaal per jaar een punt op zijn agenda plaatsen om zijn werkwijze te beoordelen. Een formele beoordeling van het Supervisory Board en zijn commissies dient minimaal eens in de drie jaar plaats te vinden, eventueel onder leiding van een onafhankelijk lid van het Supervisory Board en, indien nodig, bijgestaan ​​door een externe adviseur. Het jaarverslag informeert de aandeelhouders over de resultaten van de beoordelingen en eventuele vervolgacties.

Sluiten

Auditcomité

Het Auditcomité heeft als taak het volgen van vragen over de productie en inspectie van financiële en boekhoudkundige informatie en het waarborgen van de effectiviteit van het risicotrackings- en interne operationele controlesysteem om de uitvoering van de inspectie- en controlefuncties door de Raad van Commissarissen te vereenvoudigen. Binnen dit kader vervult het Auditcomité met name de volgende functies: (i) monitoring van het proces voor het produceren van financiële informatie, (ii) monitoring van de effectiviteit van de systemen die worden gebruikt voor interne controles, interne audits en risicobeheer met betrekking tot financiële en boekhoudkundige informatie, (iii) toezicht op de wettelijke controles van de geconsolideerde rekeningen van de vennootschap door de commissarissen van de vennootschap, en (iv) toezicht op de onafhankelijkheid van de commissarissen.

 • Leden

  Antoine Burel
  Voorzitter
  Independent Member of the Supervisory Board

  Thierry Morin
  Lid
  Chairman and independent Member of the Supervisory Board

  Magali Chesse
  Lid
  Member of the Supervisory Board

 • De Auditcomité statuten

  De Auditcomité statuten bepalen dat de vennootschap over alle middelen zal beschikken die zij nodig acht voor de vervulling van haar taken. In het bijzonder kan het Comité de commissarissen van de vennootschap en de groepsmaatschappijen, de bestuurders van de financiële administratie, de boekhouding en de kas en het hoofd van de interne audit horen. Indien het Comité daartoe besluit, kunnen deze personen worden gehoord buiten de aanwezigheid van de leden van het Management Board. Het Auditcomité kan het Management Board ook vragen alle informatie te verstrekken die hij nodig acht. Het Comité kan ook contact opnemen met de leden van het Directiecomité, na de voorzitter van het Management Board hiervan op de hoogte te hebben gesteld en op voorwaarde van rapportage aan het Supervisory Board en het Management Board. Het Comité ontvangt betekenisvolle documenten die onder zijn bevoegdheid vallen (memoranda van financiële analisten en ratingbureaus, samenvattingen van auditopdrachten, enz.). Het kan om aanvullende studies verzoeken die het nodig acht.

  Het jaarlijkse en driemaandelijkse onderzoek van de rekeningen door het Auditcomité moet vergezeld gaan van een presentatie door de commissarissen, waarbij de belangrijkste punten van de resultaten en de geselecteerde rekeningen worden onderstreept, en een presentatie van de financieel directeur waarin de blootstelling van de onderneming aan aanzienlijke risico's en balansverplichtingen. De vergaderingen worden gehouden vóór de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en, waar mogelijk, ten minste twee dagen vóór die vergaderingen, wanneer de agenda van de Auditcommissie een onderzoek van de halfjaar- en jaarrekening omvat, voorafgaand aan hun onderzoek door het Supervisory Board. 

Benoemings- en Renumeratiecomité

De belangrijkste missie van het Benoemings- en Remuneratiecomité is om het Supervisory Board bij te staan ​​bij het lidmaatschap van de uitvoerende organen van de onderneming en bij het bepalen en regelmatig beoordelen van alle bezoldigingen en voordelen van de leden van het Management Board, inclusief eventuele uitgestelde voordelen en/of vergoeding voor vrijwillig of gedwongen vertrek uit de groep. Binnen dit kader vervult zij met name de volgende taken: (i) voorstellen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, het Management Board, de Adviescommissie en de commissie die de kandidaturen van niet-onafhankelijke leden van het Supervisory Board analyseert , (ii) jaarlijkse beoordeling van de verhoogde mandaten van de leden van het Supervisory Board, (iii) onderzoek en voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende alle beloningsvoorwaarden van de leden van het Management Board, (iv) onderzoek en voorstel aan het Supervisory Board betreffende de wijze van uitreiking van presentiemunten, en (v) andere incidentele werkzaamheden.

 • Leden

  Fabrice Barthélemy
  Voorzitter

  Thierry Morin
  Independent Member

  Joy Verlé
  Member

  Valérie Gandré
  Member

Auditors

Vertegenwoordigd door Bruno Tesnière
Lid van de regionale vennootschap van commissarissen van Versailles

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Benoeming hernieuwd tijdens de Algemene Vergadering op 23 mei 2019 voor een periode van zes boekjaren en verstrijkt aan het einde van de Algemene Vergadering die het boekjaar afsluit dat eindigt op 31 december 2024.

Mazars

Vertegenwoordigd door Isabelle Massa
Lid van de regionale vennootschap van commissarissen van Versailles

Rue Henri Regnault 61
Exaltis Tower
92400 Courbevoie
Benoeming hernieuwd tijdens de Algemene Vergadering op 23 mei 2019 voor een periode van zes boekjaren en verstrijkt aan het einde van de Algemene Vergadering die het boekjaar afsluit dat eindigt op 31 december 2024.

Corporate Social Responsibility (CSR) Comité

De missie van de Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is om de Raad van Commissarissen bij te staan ​​bij het monitoren van het MVO-beleid en de strategie van de Elis groep.
In dit kader vervult het CSR-comité met name de volgende taken: het overwegen van de toezeggingen en strategie van de Groep op het gebied van MVO, ervoor zorgen dat de Groep zoveel mogelijk anticipeert op de belangrijkste kwesties, risico's en kansen op het gebied van MVO en het uitbrengen van aanbevelingen over de MVO-beleid en prestaties daarin.

 • Leden

  Florence Noblot
  Chairman

  Philippe Delleur
  Independent Member

  Amy Flikerski
  Member

Contact

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bel me terug

Vul hieronder je gegevens in.

*Verplichte velden

Contact formulier

Vul hieronder je gegevens in.

Eén van onze adviseurs neemt direct contact met je op.

*Verplichte velden

Contactformulier

Vul hieronder jouw gegevens in.

Wij bellen je op werkdagen binnen 24 uur terug.

*Verplichte velden