Privacybeleid

Als verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt Elis Services SAS zich ertoe de wettelijke en reglementaire bepalingen en met name de verordening (EU) nummer 2016/679 van 27 april 2016 te respecteren. Elis Nederland neemt alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren en met name om te voorkomen dat die gegevens verkeerd worden weergegeven, beschadigd of dat niet-bevoegde derden er toegang toe kunnen hebben.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. om uw sollicitatie gedurende de werving en selectieprocedure te kunnen behandelen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van ELIS NEDERLAND;
 6. voor het kunnen verzenden van marketing activiteiten waaronder digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 7. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van ELIS NEDERLAND;
 8. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 9. voor het behandelen van geschillen en voor het  uitoefenen van accountantscontrole.
   

Rechtsgronden

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ELIS NEDERLAND of van een derde.

Voor de hiervoor als 2, 3, 4, 5, 6 en 7 genummerde doeleinden beroept ELIS NEDERLAND zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van ELIS NEDERLAND is in die gevallen gelegen in marketingactiviteiten, intern beheer en historische- en statistisch onderzoek.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat ELIS NEDERLAND niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Delen met derden

Uw gegevens worden met de volgende partijen gedeeld:

 • Binnen de ELIS groep: De inlichtingen worden doorgestuurd naar binnen de Europese Unie gelegen bedrijven van de groep ELIS, die er gebruik van maken om uw verzoek om informatie over onze dienstaanbiedingen te kunnen beantwoorden en om het contract uit te voeren.
 • Externe dienstverleners: Externe dienstverleners schakelen wij in voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacy statement zoals onze ICT leveranciers of marketingbureaus die voor ons bepaalde online activiteiten beheren.

Met deze dienstverlenende bedrijven zijn seperate verwerkingsovereenkomst afgesloten.

ELIS NEDERLAND vereist van haar dienstverleners dat zij uw persoonsgegevens enkel mogen gebruiken om de diensten te beheren die ELIS NEDERLAND aan hen heeft opgedragen en met hen is overeenkomen. Het is dienstverleners nadrukkelijk verboden om de gegevens anders te verwerken en voor andere doeleinden te gebruiken dan overeengekomen met ELIS NEDERLAND.
ELIS NEDERLAND verzoekt deze dienstverleners tevens om altijd zodanig te handelen dat zij in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetten inzake de bescherming van de persoonsgegevens en om bijzondere aandacht te besteden aan het vertrouwelijke karakter van deze gegevens. ELIS NEDERLAND is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dienstverleners. Voor meer informatie over de verwerking door dienstverleners verwijzen wij naar het privacy statement van de dienstverlener.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens door ons bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden voor de duur van het uitvoeren bewaard.

De persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van onze contracten zijn verzameld, worden maximaal de wettelijke fiscale termijn bewaard vanaf het ogenblik waarop zij door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld of vanaf het laatste van de potentiële klant uitgaande contact, met een minimum van 4 jaar.

Persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure worden verwerkt, worden gedurende maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure  bewaard, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze voor een langere termijn (voor eventuele toekomstige functies) te bewaren. De maximale bewaartermijn bedraagt dan 1 jaar.

Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft u het recht om de u betreffende gegevens in te zien, u ertegen te verzetten, te corrigeren en te verwijderen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Bij toepassing van de verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon vanaf 25 mei 2018 het recht uitoefenen om de verwerking te beperken, zijn gegevens en de overdraagbaarheid te wissen.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft in verband met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of gebruiken, of indien u een van uw hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u ons om dit schriftelijk kenbaar te maken aan: ELIS NEDERLAND – t.a.v. Data Protection Officer- Pieter Calandweg 2 - 6827 BK Arnhem of per email aan: nl-cs.dpo@elis.com.

U dient uw verzoek te ondertekenen en een fotokopie van een door u ondertekend identiteitsdocument bij te voegen en het adres te vermelden waarop u het antwoord wilt ontvangen. Wij zullen u een antwoord sturen binnen de maand volgend op de ontvangst van uw verzoek

Als het antwoord u niet voldoet, kunt u beroep aantekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.